Eathraichean nan Salm

Tha an coimhearsnachd ealain Eathraichean nan Salm mu chuimhneachain, cleachdaidhean creideamh agus an àite a tha aig na sàilmean Gàidhlig ann a’ mac-meanmna nan daoine. Tha luchd ealain, seòladairean agus seinneadairean na luib. Tha dithis de na bhios a cur a-mach an loidhne Marybell Nic Fhionghain agus Calum Dòmhnallach ag innse cho mòr sa tha na sàilmean a luib am beatha.    https://www.facebook.com/PsalmboatProject/

website by plexus media