Psalmboat Project

Tha an coimhearsnachd ealain Eathraichean nan Salm mu chuimhneachain, cleachdaidhean creideamh agus an àite a tha aig na sàilmean Gàidhlig ann a’ mac-meanmna nan daoine. Tha luchd ealain, seòladairean agus seinneadairean na luib. Tha dithis de na bhios a cur a-mach an loidhne Marybell Nic Fhionghain agus Calum Dòmhnallach ag innse cho mòr sa tha na sàilmean a luib am beatha.    https://www.facebook.com/PsalmboatProject/

The Psalmboat Project is an arts project about memories, faith practices and the Gaelic Psalms in the imagination of the people. The project comprises an artists’ team, sailors,
singers and members of the Lochs communities. Precentors Marybel Mackinnon and Callum MacDonald share their passion for Gaelic Psalm.    https://www.facebook.com/PsalmboatProject/

website by plexus media