Survey

Feuch a toir sibh dhuinn ur beachdan air na filmichean.
Please give us some feedback on the short films.

Nam biodh sibh cho math ur beachd a thoirt air a chiad tri filmichean san tasglann. Innse dhuinn mas aithne dhiubh duine eile bu choir a bhith sa chruinneachadh seo.

Please tell us what you think about these first films in our archive. And also tell us about any Gaelic speaking artists you know around Scotland who you think should be included in this living film Archive.

Cuiribh ar beachd ’s a’ cheisteachan seo.

Please complete the feedback questionnaire here.
 

website by plexus media